Pdf versjon av PM`ene finner du ved å trykke her:

PM NM-Natt
PM O-Idol, NC og NM Jr. Stafett.

 

PM NM natt-orientering i Sørmarka, Stavanger, 23. september 2016

Arena: Måltidets Hus, iPark, Stavanger

https://goo.gl/maps/9ASmxiTbvPM2

Merket fra: Kristine Bonnevies vei, Stavanger

For de som ankommer med buss er det 2 minutters gange fra stopp Oljedirektoratet til Måltidets Hus (se www.kolumbus.no ; buss nr. 6, 7, X60, E90)

Parkering: P-plasser ved Oljedirektoratet, 200-300 meter å gå til arena.
Løpskontor: Løpskontoret i Måltidets Hus åpner kl. 19.00

For de som bor på Clarion Hotel Energy hotell vil det legges ut løpsinformasjon i resepsjonsområdet fra fredag formiddag.

Klasser: D17-18, D19-20, D21, H17-18, H19-20, H21
Første start: kl. 21:00

 

Klasse D17-18 H17-18 D19-20 H19-20 D21 H21
Løypelengde, km 5,4 7,2 6,2 9,0 7,7 11,1
Samlet stigning, m 190 270 240 310 300 430
Stipulert vinnertid, min 43 50 50 61 59 68 -70
Antall poster 18 25 22 31 27 38
Væskeposter 1 1 1 2 1 3
Avstand til startpost er ikke medberegnet i løypelengdene

 

Kart: Sørmarka, målestokk 1:10 000, ekvidistanse 5 m, ny utgivelse 2016.

Offset trykk.

Postbeskrivelser er trykket på kartet, løse postbeskrivelser på start.

Terrengbeskrivelse: Sørmarka er nærterrenget til Stavanger, og et yndet tur- og treningsområde. Det meste av skogen er plantet og består av variert barskog og lauvskog, med størst innslag av gran og furu. I tillegg er det innslag av kulturmark med eng og beitemark.  Varierende kupering med to markerte høydepartier med skråninger og overgang til flatere områder. I Sørmarka er det et godt utbygd turveinett med lysløype og et rikt sti-nett. Løpbarheten er generelt meget god. I områder er det sesongbetont undervegetasjon med gress og bladvegetasjon.
Spesielle forhold kart og terreng: •        Det er veldig mange mindre stier i terrenget. Kun de mest gjennomgående er tatt med på kartet for å bedre lesbarheten. Dette kan også gjelde ferske sykkelløyper som kan framstå som tydelige stier. Hovedsakelig er likevel mindre stier gjennom grøntområder tatt med.

•        Minstemålet på detaljer er i hht. norm. Svært tydelige steiner på minimum 0,8 m er tatt med. Grense for stor stein er 1,8 m. Skrenter ned til 1 m er tatt med.

•        Spesiell detalj (sort kryss – karttegn 540) er benyttet for større betongfundament (over 1 m). Noen få “lekehytter”, lekeapparat og andre “hjemmesnekrede” gjenstander er også tegnet med samme tegn.

•        Vegetasjonsgrensene er ikke veldig tydelige i denne type terreng om natta, spesielt i «hvit» skog.

•        Det er mindre områder med vindfall. Disse er markert med karttegn 408/410, skog dårlig løpbarhet/vegetasjon ikke løpbar (mellom/mørkegrønt).

•        Det er tillatt å løpe i kanten av dyrket mark (karttegn 415).

•        Rundt beiteområdene er det strømgjerder med ståltråd/piggtråd og/eller glassfiberbånd. Noen av disse områdene er merket som forbudt område uten bånd i skogen, men ikke alle! Vis varsomhet.

•        Oppdatering: I siste del av løypene kan løperne komme i kontakt med piggtrådgjerder. Disse er merket med rød/hvite bånd der naturlige veivalg krysser.

•        Det oppfordres til å bruke gjerdeklyvere, de er langs naturlige veivalg.

•        Sørmarka er et mye brukt turterreng, du kan møte på turgåere med hund og rytter til hest, ta hensyn.

•        Løperne kan komme i kontakt med områder med noe trafikk, det er ditt ansvar å vise aktsomhet.

Forbudte områder: Hagegrønt (olivengrønt) er forbudt å passere (karttegn 527).

I tillegg er det markert forbudte områder på kartet, både med og uten merking i terrenget.

En farlig myr er forbudt å krysse, denne er merket i terrenget med sperrebånd

Det er forbudt å krysse motorveien (E39), men det lønner seg heller ikke!

Det er etablert en provisorisk hønsegård med ei brakke og et nettinggjerde rundt, som løperne kommer i kontakt med på slutten av løpet. Denne er markert som forbudt område på kartet. Oppdatering: Hønsegården er flyttet litt østover i forhold til markert på løpskartene. Det går greit å komme forbi, og skal ikke være til hinder for løperne

Anbefalt skotøy: Løypeleggerne anbefaler o-sko med metallpigger pga. enkelte berg i dagen som gjør underlaget sleipt.
Startlister:

 

Startlister og nødvendig informasjon er oppslått på informasjonstavle inne i Måltidets Hus. Ingen lagposer.
Karantene: Innen kl. 22.00 skal alle løpere ha forlatt arena til forstart, eller oppholde seg i karanteneområdet.

Garasjeanlegget under Måltidet Hus er karanteneområde (se arenaskisse). Løperne må gå fra inngang Måltidets Hus rundt bygningen (på vestsiden) og inn i karanteneområdet. Løperne må medbringe alt nødvendig utstyr. Sekker/bagger fra karantene flyttes over til inngang garderober.

Det er ikke toalett i karanteneområdet.

Det er forbudt å bruke mobil, nettbrett og PC i karanteneområdet.

Avstand til forstart: Det er 900 meter/25 meter stigning fra arena (karantene) til forstart. Merket med røde/hvite bånd og postskjermer med refleks langs asfaltert vei og gangvei.

Oppvarming skal foregå langs veien til forstart og i området rundt forstart.

Det er 2 stk. toaletter ved forstart.

GPS enheter: De sist startende i alle klasser skal løpe med GPS. Se egen liste i Eventor og oppslag på arena.

GPS enheter og vester kan hentes ut på forstart fra 20 min før egen starttid.

Leie emiTag og Emit-brikke Hentes ut på forstart før opprop.

Tap av emiTag belastes med kr 600.

Startnummer: Alle løpere skal løpe med startnummer. Selvbetjening ved forstart og påsettes løpsdrakten før opprop med sikkerhetsnåler.
Back-up lapper: Selvbetjening på forstart før opprop.
Start og startprosedyre: Opprop forstart:

6 minutter før starttid: Kontroll av startnummer, emiTag og Emit-brikke.

Avstand fra forstart til tidsstart: 230 meter merket løype.

 

Opprop tidsstart:

3 minutter før starttid: Emit-brikke nulles og løse postbeskrivelser kan tas 2 minutter før start.

Start ved lydsignal på startstrek. Fra tidsstart følger løperne merket løype 80 meter til startpost, merket med postskjerm og refleks.

Spredningsmetode: Startintervall 2 minutter i alle klasser utenom H21 der det er 1 minutt startintervall.

Klasse H19-20 og H21 har kartbytte. Begge kartene utleveres ved start, del 1 vendt opp. Ved kartbyttet vendes kartet og startpost på del 2 er samme som siste post på del 1. Det er ingen bemanning ved kartbyttet.

Klasse H21 har spredningsmetode. Kart og løse postbeskrivelser er nummererte med startnummer ved start og startpersonalet hjelper til å dele ut kart og postbeskrivelse, men det er løpernes ansvar å ta rett kart og postbeskrivelse. Ved start legges det en plate over kartet så startnummer synes, men løypa er skjult frem til tids-start. Del 1 er vendt opp.

For sen start: Løpere som kommer for sent til start må følge arrangørs veiledning.
Poster: Merket med postskjerm og reflekssylinder som henger separat fra stemplingsbukk. Generelt er topp av refleks plassert ca 80 cm over bakkenivå.

Postene ligger tett, sjekk koder!

Stempling / Tidtaking: Stemplingskontroll ved bruk av Emit-brikke.

Tidtaking ved hjelp av emiTag.

Væskepost: En bemannet væskepost med vann i alle klasser. Merket på postbeskrivelse.

H21 passerer væskepost 3 ganger, H19-20 passerer 2 ganger.

Målgang: Følg merket løype fra siste post til mål.

Løpstiden registreres med emiTag på målstreken ved passering av fotocelle.

Følg slusen videre til avlesning av Emit-brikke for postkontroll. Ved avvik anvises løperne til rød sone. Følg deretter slusen videre for innsamling av kart, GPS og vester og utlevering av strekktider.

Løpere beholder lånte emiTag til siste dag de deltar.

Løpere som har brutt skal varsle i mål straks de ankommer arena.

Tøy fra start: Tøy legges på merket plass ved forstart og bringes til målområdet (inngang garderober).

Plastposer vil være tilgjengelig ved forstart for de som ønsker å legge tøy i plastpose og merke med navn/startnummer (tusj).

Resultater: Resultater vil henges opp fortløpende inne i Måltidets Hus. I tillegg på www.liveresultater.no

 

Speaker vil informere om oppslag av offisielle resultatlister og med angitt klagefrist.

Premieseremoni: Fortløpende fra kl. 23.30

Medalje – og premieutdeling i kantinen i Måltidets Hus.

1/3 premiering av antall startende + NOFs diplom. 

Fair play: Gamle kart skal ikke tas med på arena. Løpskart blir samlet inn fra løpere som er i mål før siste start.

For nedjogg etter løpet henvises det til gater i området vest for arena. Vis fair play og ikke del informasjon til løpere som ikke har startet.

Førstehjelp: Sanitetsfolk vil være tilstede på arena inne i Måltidets Hus.
Toalett: Inne i Måltidets Hus, i garderober og i tilknytning til forstart.
Garderober/Dusj: Garderober og dusj i underetasje.

Vi henstiller til at all omkledning før og etter løpet bør foregå i garderober (eller i undergang inn til garderober), ingen o-sko innendørs.

Sko begrensning: O-sko skal settes igjen utenfor garderober og inngang til Måltidets Hus.

NB! Ikke tillat med løpere i løpstøy inn i kantine etter løpet.

Salg og bespisning: Servering av varm mat og et rikholdig utvalg av kioskvarer og kaker i kantine i Måltidets Hus.
Salg av sportsutstyr: Sport8 har salg av sportsutstyr inne i Måltidets Hus.
Tilrettelegging media og publikum: Det vil være egen informasjon og resultatservice for presse.

 

Inne i Måltidets Hus vil det i Auditoriet vises GPS tracking på storskjerm samt arenalyd fra speaker (plass til 100 personer).

www.liveresultater.no

 

Speaker: Sigmund Vister

Gratis internett-tilgang: NOFs trådløse nettverk er tilgjengelig på arena utendørs.

 

I tillegg finnes et trådløst gjestenettverk inne i Måltidets Hus som kan benyttes: Se informasjon på arena.

NOFs regelverk: Det vises til regelverk for NM, www.orientering.no
Teknisk delegerte: Randi Engløkk og Ivar Kvale, Haugesund IL
Arrangements-ansvarlig NOF: Jan Arild Johnsen
Nøkkelpersoner: Leder hovedkomite, PR, presse: Tom Furland, 957 36 930

Løpsleder NM natt: Morten Aamodt, 481 24 273

Arena ansvarlig: Pål Bårdsen, 951 76 592

Løypelegger: Lars Myklebost, løypekontroll: Stig Alvestad

Jury: Tove Heimdal, Konnerud

Gøril Eide, Byåsen

Per Olav Gulbrandsen, Larvik

Arrangøren vil takke grunneiere og Stavanger kommune som gir oss den unike muligheten til å benytte Sørmarka til orientering. Vi vil også takke alle sponsorer og støttespillere for gode og viktige bidrag til arrangementet.

Til slutt vil vi takke alle medlemmene i de 4 arrangørklubbene som velvillig stiller opp med dugnadsinnsats. Uten dere kunne vi ikke ha påtatt oss – og gjennomføre et slikt arrangement.

Vi gleder oss til mange spennende dueller og ønsker alle lykke til med konkurransen.

Tom Furland

Leder hovedkomite

Morten Aamodt

Løpsleder

 

 

PM O-Idol langdistanse & Norgescup mellomdistanse lørdag 24. september &
NM junior stafett søndag 25. september

Arena Nedrebø, Bjerkreim kommune, begge dager.
Merket fra E39 ved Søyland, ca. 40km sør for Stavanger, deretter ca. 4km mot Nedrebø for parkering, se kartskisse nedenfor.

 

OBS! Vis hensyn ved dyr i veien etter avkjøring E39 og inn mot Nedrebø!

Parkering Parkering på Høgevoll, ca 1500m fra arena. Det er satt opp gjerdeklyvere ved 2 grinder på vei til arena, det forventes at disse benyttes. Dersom grindene åpnes må de lukkes da det er mye dyr ute.
Parkeringsavgift Kr 50,- pr dag. Vennligst ha kontant beløp klart ved ankomst.
Løpskontor På arena, bemannet 2 timer før første start begge dager.
  Lørdag 24. september Søndag 25. september
Klasser O-idol: D16, H16

O-idol utfordrer: D16, H16

NC: D17-18, D19-20, D21, H17-18, H19-20, H21

D17-20

H17-20

(Tillatt å løpe for D/H16)

Første start Kl. 12:00 O-idol lang

Ca kl. 12:50 O-idol utfordrer lang

Kl. 13:00 senior mellom

Kl. 14:00 junior mellom

Kl. 10:00 H17-20

Kl. 11:30 D17-20

 

Premieutdeling

(ca. tider)

Kl. 16:00 O-idol

Kl. 16:20 NC senior

Kl. 16:40 NC junior

Kl. 13:30 H17-20

Kl. 13:45 D17-20

 
Terreng Terrenget må beskrives som nesten totalt åpent, bestående av et mylder av små fjellknauser, skrenter og myrer. Noen områder framstår som svært detaljrike. Sikten er svært god, mens løpbarheten er varierende. Området har blitt beitet ned av husdyr til ulik grad, slik at noen områder har mer gress enn andre. Dette gjelder spesielt området nordøst for arena, øst for nettinggjerde. Andre områder er noe opptråkket av husdyr og dermed noe gjørmete. Terrenget består og av mye berg-i-dagen, merket med grått på kartet. Når disse partiene er forholdvis flate er de svært gode å løpe på. Anbefalt skotøy er knott med pigg da det kan være sleipt på våte berg, spesielt i nedoverbakke.

 

Sensommeren har vært fuktig noe terrenget bærer preg av. Myrene er bløte. Grovt sett kan man si at jo større myrene er desto bløtere og tyngre er de å løpe i, til en viss grad er kantene bedre enn midt uti, men det er selvsagt unntak! Riktignok har det vært bra vær de siste par ukene, noe som har hjulpet på.

 

Det er noen nettinggjerder i terrenget. Gjerdeklyvere/hull er laget i gjerdene der det er naturlig å krysse, dette er markert på kartet og skal i størst mulig grad benyttes.

 

I noen løyper kan det være et veivalg å krysse et vann på midten, dette er lovlig og framgår av kartet. Passasjen vil også være merket i terrenget. Det er strengt forbudt å krysse vann på andre steder markert med tykk svart strek på kartet.

Kart Resafjellet, 1:10 000, 5m ekv, revidert 2016.
Anbefalt skotøy Knott med pigg.
Forbudt område Det er forbudt å bevege seg over sperringer og ut i terrenget rundt arena mot nord, sør og vest.

 

På vei mot start lørdag er forbudte områder merket med sperringer/skilt.

Stempling / Tidtaking EMIT brikke benyttes som stemplingskontroll. Det er ikke tillatt med displaybrikke. Tidtaking og resultatservice ved hjelp av EmiTag. Lånebrikker og låne EmiTag blir delt ut i eget telt på vei til start. Tap av EmiTag belastes med kr 600.
Resultater Resultater vil bli slått opp på arena. Speaker vil informere om oppslag av offisielle resultatlister og med angitt klagefrist.
Premieutdeling Medalje- og premieutdeling på arena begge dager.

–          O-idol: 1/3 premiering av antall startende. Premien til de 3 beste i hver klasse er sponset av NOF

–          Norgescup: Premie til de 6 beste i hver klasse

–          NM junior stafett: 1/3 premiering av antall startende + NOFs diplom

Fair play Gamle kart skal ikke tas med på arena. Løpskart blir samlet inn fra løpere som er i mål før siste start. Det henstilles til at ingen tar med lørdagens løpskart på arena under søndagens stafett.
Førstehjelp Førstehjelpsfolk vil være tilstede på arena begge dager.
Toalett Ca. 100m fra arena. Se arenakart.
Dusj/Garderobe Ingen dusj/garderobefasiliteter på/ved arena.
Løpertelt / Klubbtelt Arrangøren vil ved varsel om dårlig vær sette opp et telt til disposisjon for løperne på arena. Klubbtelt kan settes opp på arena, arenaskisse angir område til disposisjon for klubbtelt.
Bekledning Det anbefales å ha med vindtett tøy/varmt tøy ved opphold på arena.
Salg og bespisning Servering av varm mat og et godt utvalg kioskvarer og kaker mm på arena.

Se http://www.o-nm2016.no/?page_id=39 for detaljer rundt bruk av mCASH som betalingsmiddel.

Salg av sportsutstyr Sport8 har salg av sportsutstyr på arena begge dager.
Tilrettelegging media En egen informasjonsmappe gis pressen. Resultater gjøres tilgjengelige på arrangørens informasjonstavle.
Internettilgang Det er begrenset med tilgang til nettverk på arena. Internettilgang forbeholdes arrangør og Sport8. Dispensasjon kan søkes i løpskontoret.
NOFs regelverk Det vises til regelverk for Norgescup og o-NM, www.orientering.no
Teknisk delegerte Stig Alvestad
Arrangements-ansvarlig NOF Jan Arild Johnsen
Nøkkelpersoner Leder hovedkomite, PR, presse: Tom Furland, 957 36 930

Løpsleder O-idol & NC: Odd Ivar Karlsen, 902 63 372

Løpsleder NM junior stafett: Kjell Svihus, 932 41 735

Arenaansvarlig: Jan Einar Øvremo, 916 02 279

Løypelegger: Odd Fuglestad

Løypekontroll: Stig Alvestad

Jury Oppnevnes av NOF

 

Arrangøren vil takke grunneiere som gir oss den unike muligheten til å benytte Resafjellet til orientering. Vi vil og takke alle sponsorer og støttespillere for gode og viktige bidrag til arrangementet.

 

Til slutt vil vi takke alle medlemmene i de 4 arrangørklubbene som velvillig stiller opp med dugnadsinnsats. Uten dere kunne vi ikke ha påtatt oss å gjennomføre et slikt arrangement. Vi gleder oss til mange spennende dueller og ønsker alle lykke til med konkurransene.

 

Tom Furland

Leder hovedkomite

Kjell Svihus & Odd Ivar Karlsen

Løpsledere

 

PM O-idol & Norgescup lørdag 24. september

Klasse O-Idol H16 O-Idol D16 D17-18 H17-18 D19-20 H19-20 D21 H21
Løypelengde (m) 5880 4640 2740 3680 2860 3700 3880 4780
Samlet stigning (m) 285 210 130 165 130 180 190 270
Stip. vinnertid (min) 50 49 26 26 26 26 33 32
Antall poster 19 16 13 15 12 17 19 22

I tillegg til løypelengden kommer 40m fra start til startpost.

O-idol H16 & D16 utforderklasse har samme løype som O-idol.

 

Startlister

 

Startlister og nødvendig informasjon er oppslått på informasjonstavle på arena. Ingen lagsposer.
Til start Det er ca. 1500 meter og noe stigning fra arena til start. Beregn 20min til start. Samme start for alle klasser. Merket med røde og hvite bånd østover langs vei. Respekter arrangørens markering av forbudte områder på vei til start.
Utdeling av startnummer, back-up lapper, EmiTag, GPS etc. Startnummer, back-up lapper, EmiTag og GPS enheter & vester hentes på vei til start (ca. 500 meter fra arena / 1000 meter fra start). GPS enhetene kan hentes ca. 30min før egen starttid.

 

Alle som løper ordinær O-Idol klasse skal ha GPS.

Postbeskrivelser Postbeskrivelser er trykket på kartet, løse postbeskrivelser fås ved start.
Start og startprosedyre Opprop forstart:

5 minutter før starttid: Kontroll av startnummer, EmiTag og EMITbrikke.

Avstand fra fortsart til tidsstart: ca. 100m merket løype.

 

Opprop tidsstart:

3 minutter før starttid: EMITbrikke nulles.

2 minutter før starttid: Løse postbeskrivelser kan tas.

Start ved lydsignal. Fra tidsstart henter løperne løpskart i merkede kasser og følger deretter merket løype ca. 40m til startpost, merket med postskjerm.

For sen start Løpere som kommer for sent til start må følge arrangørs veiledning.
Tøy fra start Tøy legges på merket plass ved forstart og bringes til målområdet (arrangørens løpertelt, se arenaskisse).
Målgang Følg merket løype fra siste post til mål. Løpstiden registreres med EmiTag på målstreken ved passering av fotocelle. Følg slusen videre til avlesning av EMIT-brikke for postkontroll. Ved avvik anvises løperne til rød sone. Følg deretter slusen videre for innsamling av kart, GPS og vester og utlevering av strekktider.

 

Løpere som har brutt skal varsle i mål straks de ankommer arena.

 

Publikumsløp Det tilbys 2 løyper, A-kort (2,7km) & A-lang (4,5km), for publikum med fri start mellom kl. 13:30 -14:00 (etter O-idol). Påmelding fortrinnsvis i Eventor eller i løpskontor på arena før kl. 13:00.

 

Alle som skal delta i publikumsløpet må henvende seg til løpskontoret for å få startbevis som leveres på start. Kart til publikumsløpet fås kun mot startbevis.

 

Målgang i egen målsluse til høyre i oppløpet, se arenaskisse.

  

PM NM junior stafett søndag 25. september

Klasse D17-20 H17-20
Løypelengde 2.95km – 2.95km – 3.7km 4.15km – 4.15km – 4.9km
Samlet stigning 190m – 190m – 225m 230m – 230m – 265m
Stipulert vinnertid 29min – 29min -36min 32min – 32min -37min
Antall poster 14 – 14 – 18 17 – 17 – 21

I tillegg til løypelengden kommer 160m fra start til startpost.

Gafling på alle etapper for både dame- og herreklassen.

Utøvere født i 2000 kan delta på stafetten.

Lagoppstilling stafett Skal være levert via Eventor senest lørdag 24. september kl.19.00.

 

Endring av lagoppstilling kan skje inntil 1 time før start på eget skjema til løpskontoret.

Flerklubblag Det vises til Pkt. 8.1.3 i konkurransereglene.

 

Stafettlag kan settes sammen på tvers av klubbgrenser. Slike lag deltar i ordinær klasse, men skal ikke premieres. Det skal fremgå av lagoppstilling og startliste hvilke klubber som inngår i det sammensatte stafettlaget.

Lagsposer Fås på løpskontoret på arena og inneholder:

•        Startnummer og sikkerhetsnåler

•        Leiebrikker

•        Backup lapper

•        EmiTag

Skjema for eventuell endringer av lagoppstillinger og eller brikkenummer. Alle endringer må leveres løpskontoret senest 1 time før klassestart.

Start H17 – 20  kl.10.00

D17 – 20  kl.11.30

 

Løperne bruker egen EMITbrikke og leie EmiTag.

 

Alle løpere i stafetten må sjekkes inn ved start / vekslingsområde. Ved innsjekking må du ha påsatt startnummer. For å unngå kø ber vi om at løperne er ute i god tid, dette gjelder spesielt 1. etappe. Etter å ha sjekket inn kan løperne varme opp i start og vekslingsområde. Nulling av EMITbrikke skjer ved innsjekking eller ved inngang til start/vekslingsområde.

 

Selve startområdet der kart er utlagt og merket med startnummer til 1. etappe åpnes 5 minutter før start. Start 1. etappe skjer på signal fra startsjef. Fra start og veksling følger løperne 160m merket løype til startpost.

 

Det blir omstart ca 15 min etter at vinnerlaget går i mål.

Merking Merking til startpost med hvite og orange merkebånd.
Veksling Ved veksling leveres kartet til funksjonær og løper fortsetter til kartoppslag hvor neste etappes kart henger. Det er både inngående og utgående løpere sitt ansvar å sjekke at de tar/får riktig kart (nummer og etappe). Er det noe feil så gi beskjed til arrangør på enden av kartoppslaget. Reservekart blir delt ut ved behov.

Inngående løper fortsetter i slusen for avlesning av brikke.

Målgang På målstreken registreres løpstiden ved passering av fotocelle. Det vil være måldommere tilstede. Strekktider kan fås når omstart i klassen er gjennomført.
GPS-enheter Egen liste over klubber som skal løpe med GPS på siste etappe i begge stafettklasser ligger i Eventor. GPS-vester og enheter utleveres ved innsjekking.

 

Utstyr kan hentes like etter 1. veksling i hver klasse.

Terreng Se beskrivelse i PM fellesdelen. Det blir noe mer beitemark i stafetten enn i det individuelle løpet.

 

Alle løpere vil passere samlingsplass en til to ganger i løpet av etappen. Innkommende løpere til veksling vil være synlig de siste 300m slik at neste etappes løper kan gjøre seg klar.

Kart Som lørdag; Resafjellet, 1:10 000, 5m ekv. Revidert 2016.